Podmienky spracúvania osobných údajov

Podmienky spracúvania osobných údajov (GDPR) v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien.

Spoločnosť:
Názov spoločnosti:        
Sídlo spoločnosti:          
IČO:           

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, v Oddiel: Sro, vo vložke č. (ďalej len „prevádzkovateľ“)

bezpečnosť a ochranu zverených osobných údajov v plnom súlade s nariadením GDPR, v spojení s ich využitím výlučne na marketingové účely a účely spojené s vykonaním dohodnutej/objednanej služby alebo za účelom úspešného predaja a doručenia tovaru a služieb.

Za účelom informovania klientov (ďalej len „dotknutá osoba“) o spôsoboch spracúvania ich osobných údajov prevádzkovateľ vydáva tieto Podmienky spracúvania osobných údajov (ďalej len „Podmienky“). Dotknutá osoba pokračovaním v prehliadaní stránky a uskutočnením akcie (kontaktný formulár, nákup, objednávkový formulár) potvrdzuje, že sa s týmito podmienok oboznámila, pričom prevádzkovateľ na požiadanie vydá dotknutej osobe kópiu týchto podmienok.

 1. OSOBNÉ ÚDAJE.
  Prevádzkovateľ je poskytovateľom podľa predmetov podnikania zapísaných v Obchodnom registri.
  1. Právny základ
   Za účelom podnikateľskej činnosti musí a je oprávnený spracúvať osobné údaje klientov. Právnym základom spracúvania je pritom nevyhnutnosť na plnenie zmluvných povinností na základe zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR), ako aj
   nevyhnutnosť na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR),

  1. Účely využitia osobných údajov
   – Účelmi spracúvania osobných údajov dotknutých osôb sú najmä riadne poskytovanie služieb pri podnikateľskej činnosti, vykonávanie práv a povinností prevádzkovateľa voči zhotoviteľovi diela.

– Účelom spracúvania osobných údajov dotknutej osoby na základe oprávneného záujmu dotknutej osoby o produkty alebo služby.

– Doručenie a správne sprocesovanie vytvorenej objednávky dotknutou

osobou.

– Marketingové účely a účely komunikácie medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou.

 • Nevyhnutnosť poskytnutia osobných údajov
  Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou je dobrovoľné, no nevyhnutnou podmienkou spracúvania osobných údajov na účely uvedené v bode b) týchto podmienok.
  • Kategórie osobných údajov
   Osobnými údajmi, ktoré prevádzkovateľ o dotknutej osobe spracúva, sú najmä:
   – Bežné osobné údaje, napr. titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, email a mobilné číslo.  Časť týchto údajov sú nevyhnutnou súčasťou pre vykonanie požadovanej služby zhotoviteľom.
   – Obchodné identifikačné údaje, čísla bankových účtov, sídla spoločností, telefonické kontakty, obrazové záznamy. Spracúvanie týchto údajov je nevyhnutnou súčasťou pre vykonanie požadovanej služby zhotoviteľom.
 • Oprávnené záujmy využitia osobných údajov
  Oprávneným záujmom prevádzkovateľa na spracúvaní osobných údajov dotknutej osoby je najmä skvalitňovanie služieb prevádzkovateľa a zisťovanie spokojnosti klientov a ponúkanie ďalších služieb klientom, opätovné kontaktovanie klienta pri dobrovoľnom zadaní osobných údajov vo forme obsahu údajov kontaktného formulára, alebo objednávky produktu.

  • Správnosť osobných údajov poskytnutými dotknutou osobou
   Poskytnutím osobných údajov dotknutá osoba vyhlasuje, že poskytnuté údaje sú správne, pravdivé a aktuálne, v opačnom prípade zodpovedá za prípadnú škodu, ktorú uvedením nesprávnych, nepravdivých alebo neaktuálnych údajov môže prevádzkovateľovi spôsobiť. Dotknutá osoba je povinná nahlásiť prevádzkovateľovi akúkoľvek zmenu svojich poskytnutých osobných údajov.

  • Doba spracúvania osobných údajov
   Doba spracúvaniaosobných údajov na jednotlivé účely je určená v rozsahu:
 • 10 rokov na spracúvanie osobných údajov na marketingové účely
 • 5 rokov odo dňa uzatvorenia zmluvy
  V časovom rozsahu nevyhnutnom na zabezpečenie účelu spracovania z uvedených dôvodov v zmysle príslušných legislatívnych ustanovení.
 • Prenos osobných údajov
  Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť poskytnuté tretím osobám a orgánom verejnej moci v nevyhnutnom rozsahu, výlučne v prípade, ak si to vyžaduje všeobecne záväzný právny predpis, alebo sú údaje nevyhnutné pre správne doručenie, dodanie alebo vyhotovenie služby (subdodávky, prepravné služby a iné…)

  • Zodpovedná osoba pre spracúvanie osobných údajov
   Prevádzkovateľ vyhlasuje, že neustanovil v zmysle článku 37 GDPR zodpovednú osobu.

 • INFORMÁCIA O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY
  Práva dotknutej osoby v súvislosti s ochranou osobných údajov upravujú najmä ustanovenia článkov 12 až 22 nariadenia o spracúvaní osobných údajov GDPR, v znení neskorších zmien. Dotknutá osoba má právo najmä na základe písomnej alebo e-mailovej žiadosti adresovanej prevádzkovateľovi (na adresu sídla prevádzkovateľa alebo na e-mailovú adresu požadovať:
  a)  potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o Vás spracúvané, prístup k svojim osobným údajom a informáciám o nich, ako aj opravu týchto údajov,

  b) obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, najmä ak sú nesprávne alebo ak sa spracúvali mimo nariadenia GDPR,

  c) vymazanie vlastných osobných údajov, najmä v prípade pominutia účelu ich spracúvania alebo ak sa zákonne nevyžaduje ich ďalšie spracúvanie, prípadne skončila potreba ich spracúvania, teda služba/tovar bol dodávateľom/zhotoviteľom/prevádzkovateľom dodaný, doručený alebo služba bola odovzdaná.

  d) výpis osobných údajov v štruktúrovanej a strojovo čitateľnej podobe, a ich prenesenie inému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné a nie je to v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva na základe vášho súhlasu, resp. Vaším dobrovoľným a riadeným odovzdaním osobných údajov na webstránke, emailom, formulári alebo objednávke. Zadávateľ osobných údajov teda dotknutá osoba má právu písomným oznámením alebo e-mailom (na adresu sídla prevádzkovateľa alebo na e-mailovú adresu) namietať proti spracúvaniu na účely marketingu a pravidelnej komunikácie. Nesúhlas s ďalšou komunikáciou, ktorá nie je potrebná pri výkone podnikateľskej činnosti alebo plnení podľa obchodných zmlúv, bude akceptovaná a dotknutá osoba bude vymazaná z mailingového zoznamu a osobné údaje nebudú využité na zamietnuté spôsoby použitia zo strany dotknutej osoby.  

Tieto Podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.1.2019